Odborné zameranie spoločnosti

  1. SDHS združuje tých, ktorí majú záujem o najnovšie poznatky z oblasti orálneho zdravia.
  2. Iniciuje a sprostredkováva transfer najnovších vedeckých odborných diagnostických a liečebných poznatkov z orálneho zdravia do praxe formou kontinuálneho – ďalšieho sústavného vzdelávania.
  3. V rámci ďalšieho sústavného vzdelávania organizuje a zabezpečuje vnútroštátne a medzinárodné odborné a vedecké vzdelávacie medziodborové podujatia (kongresy, konferencie, prednášky, semináre, kurzy, školenia a pod.).
  4. Nadväzuje kontakty a spolupracuje s medzinárodnými mimovládnymi vedeckými a stavovskými organizáciami doma i v zahraničí, ktoré pôsobia v oblasti dentálnej hygieny a iných medicínskych a nemedicínskych odborov.
  5. Informuje členov a ostatných zdravotníckych pracovníkov o najnovších medicínskych a farmaceutických výrobkoch, preventívnych a liečebných postupoch.
  6. Členom SDHS a SLS sa môže stať každý, kto má záujem podporovať orálne zdravie.
  7. Členom združenia sa môžu stať fyzické osoby nad 18 rokov (zubný lekár, lekár, dentálny hygienik, zubný asistent, zubná sestra, preventistka a iné osoby podporujúce prevenciu orálneho zdravia Slovenska a iných krajín), ktoré súhlasia so stanovami SDHS a zaviaže sa podieľať sa na ich plnení, zaplatí zápisné a ročne členský príspevok. Podľa § 2 ods. 83/1990 zákona členmi združenia môžu byť aj právnické osoby.
  8. Členstvo v SDHS vzniká po doručení riadne vyplnenej a podpísanej písomnej prihlášky uchádzača o členstvo a zaplatení základného členského príspevku.
  9. Výšku zápisného a ročných členských poplatkov a ich splatnosti upravuje Príspevkový poriadok SDHS.
  10. Slovenská dentálnohygienická spoločnosť má dve sekcie:

10 A/ Sekcia SDHS A je určená pre absolventov vysokoškolského študijného odboru dentálna hygiena (FZO PU v Prešove).

10 B/ Sekcia SDHS B je určená pre zubných lekárov, všeobecných lekárov, preventistky, diplomované dentálne hygieničky, zubných asistentov, zubné sestry a iné osoby podporujúce prevenciu orálneho zdravia.